Põhikiri

MTÜ Ene Mihkelsoni Seltsi põhikiri - pdf-versioon

(kinnitatud Ene Mihkelsoni Seltsi asutamiskoosolekul Tartus , 12.05.2018)
(täiendatud punkti nr 33 üldkoosoleku otsusega 6.06.2023)

 

I. ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing Ene Mihkelsoni Selts (edaspidi: Selts) on asutatud 12. mail 2018. aastal Tartus ja on isikute vabatahtlik ühendus.

2. Ene Mihkelsoni Seltsi eesmärk on kirjanik Ene Mihkelsoni vaimse pärandi, temale omaste ideede ja väärtuste elavana hoidmine ja edasikandmine.

3. Ene Mihkelsoni Selts on juriidiline isik.

4. Ene Mihkelsoni Selts juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

5. Ene Mihkelsoni Seltsi postiaadress on Vanemuise 19, 51003 Tartu.

 

II. ÜLESANDED JA TEGEVUS

6. Eesmärgist tulenevalt on Seltsi põhilisteks ülesanneteks:

6.1. Ene Mihkelsoni loomingu ja temale omaste ideede ja väärtuste tutvustamine;

6.2. Ene Mihkelsoni loomingu uurimisega ja levitamisega seotud valdkondade toetamine vaimselt ja materiaalselt.

7. Oma põhiülesannete täitmiseks Ene Mihkelsoni Selts:

7.1. korraldab koosolekuid, seminare, konverentse, tööpajasid;
7.2. korraldab Ene Mihkelsoni nimeliste stipendiumide ja preemiate väljaandmist;
7.3. korraldab Ene Mihkelsoni elu ja loominguga seotud kirjastustegevust;
7.4. korraldab koolitusi;
7.5. arendab koostööd õpetajate, raamatukogutöötajate ja tõlkijatega;
7.6. arendab koostööd teiste kunstivaldkondadega, innustab ja toetab Ene Mihkelsoni loomingu interpretatsioone teistel kunstialadel;
7.7. teeb oma eesmärkide saavutamiseks koostööd nii Eestis kui välismaal asuvate kirjanduse, kultuuri- ja humanitaarteaduslike asutuste ja organisatsioonidega.

 

III. LIIKMED

8. Ene Mihkelsoni Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes tunnistab käesolevat põhikirja.

9. Liikmeks võtmise otsustab kirjaliku avalduse põhjal Seltsi juhatus.

10. Seltsi liige maksab iga-aastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras.

11. Liikmel on õigus:

11.1. olla valitud Seltsi organeisse;
11.2. osaleda Seltsi korraldatud üritustel;
11.3. saada teavet Seltsi tegevusest;
11.4. astuda Seltsist välja juhatusele tehtud kirjaliku avalduse alusel.

12. Liikmel ei ole õigust kasutada Seltsi vara viisil, mis ei vasta Seltsi eesmärgile ja põhiülesannetele.

13. Seltsi juhatusel on õigus Seltsist välja arvata liikmed, kes on kahe aasta jooksul jätnud maksmata oma liikmemaksu; samuti need, kelle tegevus kahjustab Seltsi huve.

 

IV JUHTIMINE

14. Seltsi kõrgemaks organiks on üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus.

15. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas (aasta esimeses pooles); vajadusel teist korda Ene Mihkelsoni sünnipäevaga (21.10) piirneval nädalal.

16. Üldkoosolekust teatatakse liikmetele ette vähemalt kümme päeva.

17. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

17.1. Seltsi põhikirja muutmine;
17.2. Seltsi juhatuse valimine;
17.3. Seltsi eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine;
17.4. Seltsi tegevuse lõpetamine.

18. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Seltsi liikmetest.

19. Üldkoosolek on pädev võtma vastu otsuseid küsimustes, mis on tehtud teatavaks üldkoosoleku kokkukutsumise päevaks.

20. Otsused on vastu võetud, kui nende poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

21. Muudes küsimustes võetakse otsused vastu seaduses sätestatud korras.

22. Seltsi tööd korraldavad Seltsi juhatus ning eestseisus.

23. Seltsi juhatus on viieliikmeline.

24. Seltsi juhatuse pädevusteks on:

24.1. Seltsi juhtimine vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;
24.2. Seltsi töökava, eelarve ja majandusaasta aruande koostamine;
24.3. Seltsi üldkoosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine;
24.4. Seltsi eestseisuse koosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine;
24.5. Seltsi vara käsutamine ja Seltsi esindamine õigustoimingutes.

25. Seltsi juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks. Juhatuse liikmete kohustused lepitakse kokku juhatuse siseste otsustega.

26. Juhatus võib võtta vastu otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuste vastuvõtmiseks on vajalik koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

27. Eestseisus moodustatakse Seltsi liikmetest Seltsi juhatuse ettepanekul. Eestseisuse ülesandeks on juhatuse nõustamine Seltsi eesmärkide sisulisel elluviimisel, töökava ettevalmistamisel ja vastavate ürituste korraldamisel, Seltsi esindamine preemiate, stipendiumide ja toetuste otsustamisel. Eestseisus valvab Seltsi tegevuse vastavuse üle Seltsi eesmärkidele.

 

V. VARA

28. Seltsi vara moodustub Ene Mihkelsoni pärija poolt Seltsi arvele üle kantavast pärandi osast ja teoste honoraridest, annetustest, liikmemaksudest, Seltsi tegevusest laekuvatest tuludest ja teistest seaduslikest laekumistest.

29. Seltsi vara kasutatakse Ene Mihkelsoni loomingut käsitlevate uurimuste toetamiseks, kaasa arvatud kirjastamistoetused, stipendiumide ja preemiate määramiseks Ene Mihkelsoni vaimse pärandiga kooskõlas olevatel uurimisteemadel, Ene Mihkelsoni elu ja loominguga seonduvate konverentside ja koolituste, kirjanduslike ja muude kultuuriürituste korraldamiseks.

 

VI. LÕPETAMINE

30. Seltsi tegevus lõpetatakse:

30.1. üldkoosoleku otsusel;
30.2. pankrotimenetluse alustamisel Seltsi vastu;
30.3. liikmete arvu vähenemisel alla kolme;
30.4. muul seaduses ettenähtud alusel.

31. Seltsi likvideerijaks on juhatuse liikmed. Sundlikvideerimise korral määrab likvideerijad kohus.

32. Likvideerijad lõpetavad seltsi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded.

33. Likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle Ene Mihkelsoni Seltsiga sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele. Seltsi arhiiv antakse üle Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti
Kultuuriloolisele Arhiivile.