Ene Mihkelsoni Selts ja Tartu Kultuurkapital asutavad kirjaniku läheneva 75. sünniaastapäeva eel Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia.

Seltsi ühe juhatuse liikme Marju Lauristini sõnul on Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia mõeldud Eesti kultuurimeedias ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.

Preemiale saavad kandideerida autorid, kes on akadeemilise aasta jooksul (1. septembrist kuni 31. augustini) avaldanud kultuuriväljaannetes või teiste meediakanalite kultuurirubriikides / programmides kultuurifilosoofilisi, esseistlikke või analüütilisi tekste (sh raadio- ja telesaated).

Lauristini sõnul saavad preemiale kandideerivaid kirjutisi, raadio- või telesaateid konkursile esitada nii autorid ise, kultuuriväljaannete või programmide toimetused kui ka Ene Mihkelsoni Seltsi liikmed. Konkursile esitatud töid hindab neljaliikmeline žürii: Merle Karusoo, Ragne Kõuts, Brita Melts ja Marju Lauristin.

Esimene preemia saaja kuulutatakse välja Ene Mihkelsoni 75. sünnipäevale pühendatud konverentsil, mis toimub Tartus 18.–19. oktoobrini. Kandideerimiseks tuleb 10. septembriks esitada Tartu Kultuurkapitalile (kultuurkapital@raad.tartu.ee) vabas vormis taotlus koos põhjendusega ning koopia preemiale esitatava(te) töö(de)st.

Preemia suuruseks on 1000 eurot. Seda makstakse välja Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondist.

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia statuut on leitav Tartu Kultuurkapitali ja Ene Mihkelsoni Seltsi kodulehelt:
https://kultuurkapital.ee/preemiad-ja-stipendiumid/nimelised-allfondid/ene-mihkelsoni-fond/ene-mihkelsoni-kultuurimotestaja-preemia-statuut/
http://www.enemihkelsoniselts.ee/kultuurimotestaja-preemia/statuut