Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia statuut


1. Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia kuulub Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondi juurde. Selle on asutanud Ene Mihkelsoni Selts eesmärgiga tõsta esile Eesti kultuurimeedias ilmunud silmapaistvaid kirjutisi, tele- või raadiosaateid.

2. Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia määratakse kultuuriajakirjanduslike (trüki-, audio- või telemeedias ilmunud) tööde autori(te)le, kelle töö(d) on aidanud kaasa
 1) raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas,
 2) süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning
 3) avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.

3. Preemiate arvu ja suuruse otsustab fondi nõukogu enne konkursi väljakuulutamist.

4. Preemiale saavad kandideerida autorid, kes on akadeemilise aasta jooksul (1. septembrist kuni 31. augustini) avaldanud kultuuriväljaannetes või teiste meediakanalite kultuurirubriikides / programmides kultuurifilosoofilisi, esseistlikke või analüütilisi tekste (sh raadio- ja telesaated).

5. Preemiale kandideerivaid kirjutisi, raadio- või telesaateid saavad konkursile esitada autorid ise, kultuuriväljaannete või programmide toimetused ja Ene Mihkelsoni Seltsi liikmed.

6. Preemiale kandideerimiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile hiljemalt 10. septembriks esitada
- vabas vormis taotlus koos põhjendusega
- koopia preemiale esitatava(te) töö(de)st

7. Preemia saaja kuulutatakse välja Ene Mihkelsoni sünniaastapäeval 21. oktoobril.

8. Preemia saajad valib välja kultuurimõtestaja preemia komisjon, kuhu kuuluvad Marju Lauristin, Merle Karusoo, Brita Melts ja Ragne Kõuts.

9. Preemia saajatest teavitatakse Tartu Kultuurkapitali ja Ene Mihkelsoni Seltsi infokanalites.